לתמיכה ו/או עזרה חייג:
טלפון: 03-6200430לחץ לחיוג
עטים לעסקים
בין לקוחותינו
צור קשר

תקנון החנות

תנאי שימוש ותקנון השימוש באתר www.cowboy.co.il בתכנים המוצגים בו יעשה על ידי הגולשים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן ("התנאים"). יש לקרוא את התנאים בעיון, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים. . 1. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים לרבות תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ומשלוח חומר פרסומי. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. המוכר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר. 2. ביצוע רכישה לבעלי תעודת זהות תקפה בני 18 שנים ומעלה 3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר,, יגברו הוראות התנאים המופיעים בתקנון זה והן אשר תקבענה. 7. המחירים באתר הינם עבור כמות סיטונאית בלבד מינימום רכישה הינו 1000 ש"ח + מע"מ למוצר - אין המחירים תקפים על מכירה בבודדים או בכמויות קטנות (לפי שיקול דעתו של המוכר בלבד). 8. המחיר המופיע באתר איננו כולל מיתוג כלשהו ( הדפסה\חריטה\ רקמה) משלוח / הובלה ומע"מ ואשר יחויבו בנפרד בעת ביצוע  הזמנת מוצרים: ב. מחירי המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים מע"מ . ג. עשויים להיות הבדלים במחירים של המוצרים מזה המופיעים באתר, מחיר סופי יקבע על פי טופס הצעת מחיר או הזמנת עבודה שישלחו בנפרד בפקס/ דואר אלקטרוני ד. בכדי שנוכל לספק לך את הזמנתך, היא צריכה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין , כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך והכנתה על ידי חברת "קאובוי מוצרי פרסום ומתנות". במידה ויחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהיה חברת "קאובוי מוצרי פרסום ומתנות" רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה. ה.בעת ההזמנה יש למסור לנו פרטי זיהוי נכונים וכמו כן פרטי כרטיס אשראי נכונים במידה והמוצרים יחזרו אלינו מסיבה של פרטים שגויים שניתנו על ידי הלקוח יחוייב הלקוח במחיר מלא של ההזמנה ובדמי משלוח מועד אספקה: א.זמני האספקה להם המוכר מתחייב הינו 10 (עשרה) ימי עסקים, אלא אם כן צויין אחרת על ידי המוכר בטופס הזמנת העבודה שישלח לקונה. ב. במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך הזמן הנקוב בהזמנה יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שנתן. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי המוכר בקשר עם העסקה. "ימי עסקים"- חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, ימים א′-ה′, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, חברת "קאובוי מוצרי פרסום" עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה. ג. חברת קאובוי מוצרי פרסום ומתנות אינה מספקת שירות משלוחים לקונה. עם זאת, לבקשת הקונה ניתן יהיה לערוך משלוח באמצעות חברת המשלוחים אשר יישלח בהתאם לזמן האספקה הנהוג ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בחברת השליחויות איתן אנו עובדים. על כן, הנך מצהיר כי לא תהא לך טענה ו/או תביעה כנגד חברת קאובוי מוצרי פרסום בגין אספקת מוצרים שלא על ידו ו/או שליח מטעמו, שכן אלה אינם בשליטתו ו/או בפיקוחו. ד. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המוכר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, באם נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר, בזמינות המלאי של המוצר ובין אם בתיאור המוצר .רשאי המוכר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הקונה. אמצעי התשלום: 1. באמצעות העברה בנקאית/ שיק / כרטיס אשראי למעט אמריקן אקספרס ודיינרס וכמו כן לא ניתן לחייב כרטיס אשראי של תושבי חוץ ז. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן. אחריות: א. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב,. אם רכשת מוצרים פגומים, ניתן להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, לפי התנאים בתקנון זה ב.האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על היצרנים של המוצרים. ג.בשום נסיבות לא תחול על המוכר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למוכר ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה. ד.השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המוכר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. ו. כל זכויות היוצרים באתר לרבות ההשקעה הכלולה בו, תמונות עיצובים והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של חברת "קאובוי מוצרי פרסום" בלבד ולאף אדם לא תהא כל דרישה, זכות או תביעה כלפי חברת קאובוי מוצרי פרסום בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור המוכר בלבד. ביטול עסקה על ידי הקונה: א. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית. וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני\פקס ראה דף צור קשר באתר. (מתייחס לצרכן פרטי לפי חוק הגנת הצרכן סעיף 14ג תשמ"א 1981) לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). אם המוצר נבדק על ידי המוכר ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה לא יהיה ניתן להחזיר את המוצר . ב. לא ניתן לבטל רכישה של מוצר אשר הודפסה / הוטבעה / נחרטה / נרקמה עליו הגרפיקה שאושרה עי הקונה או בא כוחו. ג. זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים: 1. במידה והמוצר הינו "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן. 2. במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין. 3. מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, דברי מאכל ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן\עוסק, ו/או מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. ד. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי להחליף את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. ה.עלות ביטול עיסקה היא 30% מעלות המוצר כפי שסוכם בהזמנת העבודה, אלא אם הביטול הוא בשל מוצר פגום או אי עמידה בתנאי ההזמנה שנשלחה מצד המוכר ואושרה על ידי הקונה כהסכם לתנאים הנקובים בהזמנת העבודה. ו.אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של המוכר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. הדין החל וסמכות שיפוט: דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת באשדוד בלבד
Copyright © 2024 cowboy.co.il. All rights reserved.
אתר זה מופעל ע"י מערכת SafeSHOP, חנות וירטואלית מבית SRV אחסון אתרים
צור קשר - דואר אלקטרוניצור קשר - דואר אלקטרוני צור קשר - טלפוןצור קשר - טלפוןפנה אלינו ב- WhatsAppפנה אלינו ב- WhatsApp